1. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.
2. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené, jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku České republiky. Práva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.
3. Prodávající ani odběratel neodpovídá za opožděné plnění svých závazků vyplývajících z těchto podmínek, pokud takové zpoždění bylo způsobeno „vyšší mocí“ nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost, a taková strana má právo na přiměřené prodloužení lhůty při plnění svých závazků.
4. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním a uchováváním osobních údajů, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracováváním je ve všech svých informačních systémech. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou.
5. Akceptováním těchto Obchodních podmínek ve smyslu bodu 1.9. kupující vyjadřuje souhlas s poskytováním osobních údajů společnosti IBO CZ s.r.o. se sídlem Předbranská 415, 68801 Uherský Brod, které jsou potřebné při jejím činnosti, a to zejména na činnosti uvedené v obchodním rejstříku. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
6. Provozovatel serveru využívá pro své marketingové potřeby statistické služby www.google.com/analytics, které podléhají obchodním podmínkám uvedené služby a ochranu získaných údajů zajišťuje ve smyslu platné evropské legislativy.