elektronického obchodu společnosti

IBO CZ s.r.o.

se sídlem: Uherský Brod, Předbranská 415, PSČ 688 01

IČ: 283 19 621

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 61054,

(dále jen „Prodávající”)

Kontaktní údaje provozovny Prodávajícího:

Provozovna: Brno

ul. Podlipná 133/13, 620 00 Brno-Tuřany

Tel.: +420 515 145 910

E-mail: brno@ibocz.cz

1           Úvodní ustanovení

1/1     Tyto obchodní podmínky podrobně upravují právní vztahy mezi Prodávajícím a zákazníkem (dále též „kupující“) při prodeji zboží prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.ibocz.cz (dále též „elektronický obchod“).

1/2     Vztahy Prodávajícího a kupujícího se ve věcech zde výslovně neupravených řídí českým právním řádem, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) o spotřebitelských smlouvách a o kupní smlouvě, a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), je-li kupující spotřebitelem (fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), nebo ustanoveními obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.), není-li kupující spotřebitelem.

2           Předmět smlouvy

2/1     Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží uvedené v objednávce zadané prostřednictvím objednávkového formuláře elektronického obchodu a kupující se zavazuje zaplatit za dodání zboží dohodnutou cenu, to vše za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.

3           Objednání zboží a uzavření smlouvy

3/1     Pro platné zadání objednávky v elektronickém obchodě je nutné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

3/2     Před konečným a závazným potvrzením objednávky může kupující celou objednávku a zadané údaje, včetně souhlasu s těmito obchodními podmínkami, výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky, zkontrolovat a opravit.

3/3     Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, potvrzením objednávky bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování.

3/4     Nabídky, ceny a informace o dostupnosti zboží uvedené v elektronickém obchodě vyjadřují okamžitý fyzický stav skladové zásoby prodávajícího, avšak z technických a organizačních důvodů se mohou tyto údaje v době od odeslání objednávky do doby posouzení možnosti jejího přijetí dle bodu 3/6 změnit, takže zboží, které bylo v elektronickém obchodu v době objednávky uvedeno, již nemusí být za deklarovaných podmínek dostupné. 

3/5     Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce automatický systém Prodávajícího bezodkladně zašle e-mail, v němž kupujícímu potvrdí obdržení/zaevidováni objednávky.

3/6     Do 3-5 pracovních dnů od obdržení objednávky Prodávající zašle kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce e-mail, v němž buď kupujícímu výslovně potvrdí přijetí návrhu k uzavření smlouvy a předání objednávky k dalšímu zpracování, nebo kupujícímu sdělí, že návrh na uzavření smlouvy podle objednávky nelze přijmout. Samotná kupní smlouva je uzavřena doručením e-mailu ze strany Prodávajícího kupujícímu, v němž Prodávající kupujícímu výslovně potvrdí přijetí návrhu k uzavření smlouvy a předání objednávky k dalšímu zpracování. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

3/7     Prodávající si vyhrazuje právo nepřijetí objednávky v odůvodněných případech, a to zejména v případě vyčerpání skladové zásoby zboží, v případě nedostupnosti zboží u dodavatele, v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisu zboží v katalogu zboží v elektronickém obchodě.

3/8     Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

4           Cena zboží a platební podmínky

4/1     Cena zboží je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je uvedena v elektronickém obchodě jako cena konečná, včetně DPH. Náklady na dopravu, jejichž výše je uvedena v elektronickém obchodě v popisu možných způsobů dodání a může se dle zvolené formy dodání lišit, jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně nákladů na dopravu.

4/2     Platba za zboží a náklady na dopravu se uskutečňuje dobírkou prostřednictvím sjednaného dopravce, bezhotovostním převodem nebo hotově či Prodávajícím akceptovanou platební kartou při osobním odběru v provozovně Prodávajícího.

4/3     Faktura vystavená na základě kupní smlouvy Prodávajícím kupujícímu slouží zároveň i jako daňový doklad a záruční list. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení ceny.

5           Dodání zboží poštou je za 150 Kč, kurýrem za 85 Kč, při objednávce zboží za více než 2 590Kč je dodání poštou i kurýrem ZDARMA

5/1     Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v provozovně Prodávajícího, kterou kupující v objednávce označí, nebo v jiném místě uvedeném kupujícím v objednávce s tím, že se toto místo musí nacházet na území České republiky. Dodací lhůta začíná běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku 3/6 těchto obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího. V případě, že kupující zvolil variantu úhrady převodem na účet předem, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5/2     Není-li v elektronickém obchodě pro konkrétní zboží uvedena jiná lhůta, činí lhůta k dodání 2-3 dny. V případě, kdy Kupující zvolí spůsob dopravy kurírem, může mu být zboží dodáno už následující den. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání. Pokud kupující se změnou nesouhlasí a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, má právo objednávku zrušit. Pokud kupující se změnou nesouhlasí a k uzavření smlouvy již došlo, má právo odstoupit od smlouvy až do okamžiku dodání zboží.

5/3     Převzetí zboží potvrzuje kupující svým podpisem na průvodním dokladu nebo dodacím listu. Kupující, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu po převzetí zkontrolovat a podat Prodávajícímu zprávu o případných zjištěných vadách zprávu bezodkladně poté, co vady zjistil.

5/4     Převzetí zboží potvrzuje kupující svým podpisem na průvodním dokladu nebo dodacím listu. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, a to za účelem předejití sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli však nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci. 

5/5     Nejedná-li se o spotřebitele, bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží není důvodem pro zrušení smlouvy a kupující je povinen uhradit sjednanou kupní cenu i náklady na dopravu zboží s tím, že Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím také úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s pokusem opakované o dodání zboží kupujícímu a nákladů na uskladnění nepřevzatého zboží.

6           Odpovědnost za vady, záruční doba

6/1     Není-li v elektronickém obchodě či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, činí záruční doba 24 měsíců.

6/2     Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě.

6/3     Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, nebo poškozením po převzetí zboží kupujícím, například mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů.

6/4     Nároky z vad zboží lze uplatnit v provozovně Prodávajícího, a to písemně, nebo osobně v provozní době. Kupující je při reklamaci povinen pravdivě, úplně a srozumitelně popsat reklamovanou vadu, předložit záruční list (byl-li vydán), doklad o koupi a dodání a poskytnout kontaktní údaje pro účely komunikace o vyřízení reklamace.

7           Právo na odstoupení od smlouvy

7/1     Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na adresu brno@ibocz.cz nebo písemně na adresu prodejny Prodávajícího: IBO CZ, Podlipná13, Brno 620 00, s uvedením čísla objednávky. Zboží zaslat tamtéž. Prodávající nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží, dle požadavku kupujícího, buď hotově v provozovně Prodávajícího, odesláním peněz na adresu kupujícího v České republice, nebo převodem na účet kupujícího vedený peněžním ústavem v České republice (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

7/2     Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny Prodávající doporučuje kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním do sídla nebo do provozovny Prodávajícího, nebo odesláním na adresu sídla Prodávajícího (nikoli dobírkou) s tím, že zboží bude vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. V případě, že kupující nebude schopen vrátit Prodávajícímu takové plnění, jaké od prodávajícího převzal, bude vypořádání provedeno podle příslušných zákonných ustanovení o bezdůvodném obohacení.

7/3     Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku od kupní smlouvy:

a)      na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b)      na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

c)      na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d)      na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,

e)      na dodávku novin, periodik a časopisů,

f)       spočívající ve hře nebo loterii.

8           Souhlas se zpracováním osobních údajů

8/1     Kupující uzavřením smlouvy a těchto obchodních podmínek vyjadřuje souhlas s tím, aby Prodávající zpracovával osobní údaje kupujícího, které kupující uvedl při zadání objednávky v elektronickém obchodě. Účelem tohoto zpracování je uzavření a plnění smlouvy a dále nabízení obchodu a služeb a ochrana práv a právem chráněných zájmů Prodávajícího. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán; odvolání se však netýká údajů v rozsahu, v jakém je Prodávající oprávněn tyto údaje zpracovávat i bez udělení souhlasu.

8/2     Prodávající se zavazuje dodržovat při nakládání s osobními údaji veškeré povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8/3     Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající tímto informuje kupujícího a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že kupující má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese Prodávajícího a dále má právo v případě porušení svých práv, nezjedná-li Prodávající na výzvu kupujícího nápravu sám, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9           Závěrečná ustanovení

9/1     Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách elektronického obchodu www.ibocz.cz a jejich znění účinné ke dni uskutečnění objednávky je kupujícímu zasláno jako součást e-mailu potvrzujícího obdržení objednávky (čl. 3/5), čímž je kupujícímu umožněna jejich archivace a reprodukce    

9/2     Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v elektronickém obchodě v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující Prodávajícímu, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Obchodní podmínky byly zpracovány právním zástupcem firmy IBO CZ. Jsou stejně jako celý obsah webu chráněny autorským zákonem a autorsky podepsány.Dne 21.4.2013

Číslo účtu

Číslo účtu pro platbu kartu nebo převodem:

SWIFT GIBASKBX
Číslo účtu: 273349996/0900
IBAN: SK5309000000000273349996